Wat is een echtscheidingsconvenant?

Wat is een echtscheidingsconvenant?

 

Een echtscheidingsconvenant is een document dat opgesteld wordt tijdens een echtscheiding waarin bindende afspraken worden gemaakt over het einde van jullie huwelijk. Hebben jullie plannen om te scheiden dan is het een document wat meestal opgesteld wordt door een advocaat of mediator. U mag ook zelf een echtscheidingsconvenant opstellen. Het is overigens niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Het is overigens wel zeer gebruikelijk.

Waarom een echtscheidingsconvenant opstellen?

U hebt zelf invloed op de inhoud van het echtscheidingsconvenant. Op het moment dat u er samen niet meer uitkomt neemt de rechter deze regierol over. Dan kan de uitkomst zijn dat in het vonnis een andere uitkomst valt te lezen dan u zelf had gewenst.

Het opstellen van een convenant geeft u en uw ex-partner de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan afspraken over bijvoorbeeld de verdeling van uw bezittingen.

Nadat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend zal de rechter de gemaakte afspraken uit het echtscheidingsconvenant bekrachtigen. Volgt er in de toekomst gedoe over het nakomen van deze bindende afspraken dan kunt u rechtstreeks naar een deurwaarder om de afspraken na te laten komen door bijvoorbeeld beslaglegging.

Zijn de afspraken bindend in een convenant?
In combinatie met een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank en later de uitspraak van rechter maakt het een bindend document.

U kunt direct de deurwaarder de niet nagekomen afspraken laten nakomen middels juridische procedures.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In het convenant staan de afspraken weergegeven tussen u en uw ex-partner omtrent de echtscheiding. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over alimentatie, toebedeling van de gezamenlijke woning en het verdelen van alle spullen. De meest voorkomende onderwerpen die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant zijn als volgt :

 • De verdeling van het pensioen;
 • echtscheidingsconvenantAfspraken over het verblijf in de gezamenlijke woning en wie de gelegenheid krijgt de woning over te nemen;
 • Vaak wordt ook vastgelegd wie de kosten van de woning blijft betalen tot de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd;
 • Wat er gebeurt met de verdeling van spaartegoeden, beleggersrekeningen, tweede woningen, sieraden en andere bezittingen;
 • Ook zijn afspraken omtrent de alimentatie belangrijk, dan gaat dit zowel over partneralimentatie als wel kinderalimentatie;
 • Wie de zorgtaken heeft over de kinderen en op welk adres de kinderen worden ingeschreven.

Toekomstige afspraken in echtscheidingsconvenant

Het komt voor dat afspraken in een echtscheidingsconvenant later dit vragen leiden vanuit de Belastingdienst of niet haalbaar blijken te zijn. Dan dient u achteraf opnieuw in overleg te gaan.

Hoewel het echtscheidingsconvenant een juridisch document is komen er veel fiscale en financiële aspecten aan bod. Veelal rondom het thema eigen woning en pensioen. Een advocaat is meestal geen financieel adviseur waardoor we in de praktijk regelmatig reparatiewerk dienen uit te voeren. Dit ziet vaak toe op het te gemakkelijk inschatten van de afkoop van bepaalde financiële producten en de toedeling over en weer.

Een check van uw concept echtscheidingsconvenant kunnen wij voor u verzorgen. Het is misschien prettiger om later niet opnieuw om tafel te hoeven om afspraken te herzien of discussies over geld krijgen.

Op welk moment in de echtscheidingsprocedure komt het echtscheidingsconvenant aan bod

De schriftelijke procedure van een scheiding begint eigenlijk met een echtscheidingsconvenant. Zodra jullie afspraken hebben gemaakt over het afronden van jullie huwelijk stelt een echtscheidingsbemiddelaar, mediator of advocaat dit document op. Samen met een eventueel ouderschapsplan wordt het echtscheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank.

Indien u samen tot overeenstemming bent gekomen wordt het echtscheidingsverzoek ingediend op gemeenschappelijke basis. Het convenant en het ouderschapsplan zijn dan als bijlage toegevoegd.

Toetsing echtscheidingsconvenant door rechtbank

Nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank vindt er een oordeel plaats. Op het moment dat het verzoek direct wordt goedgekeurd heeft het document een juridische waarde. We spreken hier ook wel over het bekrachtigen van het echtscheidingsconvenant door een rechter middels een beschikking. De afspraken zijn hierna rechtens afdwingbaar. Dat betekent dat het document een executoriale titel heeft waardoor een gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen als de alimentatie bijvoorbeeld niet wordt voldaan.

U hoeft bij een geschil dan niet meer opnieuw langs de rechtbank. De gerechtsdeurwaarder kan dan direct een procedure opstarten en dat scheelt tijd. Het komt namelijk voor dat u na de afronding van de echtscheiding nog veel met elkaar te maken hebt. Dit is zeer goed denkbaar indien u opgroeiende kinderen hebt en er een discussie ontstaat over de omgangsregeling.

Kan ik een echtscheidingsconvenant later aanpassen

Met een aanvullende overeenkomst kunt u nieuwe afspraken maken over reeds bestaande afspraken. Het spreekt voor zich dat u het samen eens dient te zijn over deze aanpassingen. Deze aanvullende overeenkomst ondertekent u ook gezamenlijk, zonder ondertekening is er geen sprake van een geldige juridische afspraak.

Ook kan er tussentijds een nieuwe situatie ontstaan. Bijvoorbeeld als u partneralimentatie betaalt en uw inkomen is drastisch gedaald. Komt u er samen niet uit om hier aanvullende afspraken over te maken dan kan de rechter ook beslissen dat de afspraken uit het convenant aangepast dienen te worden.

Het echtscheidingsconvenant is niet in beton gegoten, alleen het is wel bekrachtigd door een rechter. Dit betekent dat u rechtstreeks naar een deurwaarder kunt als er betalingsverplichtingen niet worden nagekomen.

Vechtscheiding

Zodra het niet lukt om gezamenlijk een echtscheidingsconvenant op te stellen bestaat de mogelijkheid om toch een echtscheidingsverzoek in te dienen. Het is dan minder eenvoudig om te scheiden. Bij de zittingen op de rechtbank dient iedere persoon dan vertegenwoordigd te worden door een eigen advocaat. Ook is de kans groot indien er kinderen zijn dat deze ook gehoord zullen worden.

In de praktijk zien we dat mensen uiteindelijk heel erg hun best doen om tot afspraken te komen. Toch kan een onderhandeling spaak lopen op basis van standpunten die te ver uiteen blijven liggen. Ondanks de vaak heftige emotionele onderhandelingen die daar aan vooraf gaan.

Echtscheidingsconvenant en hypotheek

Op het moment dat u plannen hebt de gezamenlijke woning op uw naam te krijgen dan is het ook noodzakelijk om een kopie van het echtscheidingsconvenant te overleggen aan de bank.  Deze wenst namelijk in te zien wat de afspraken zijn die u hebt gemaakt. Blijkt bijvoorbeeld dat u een fikse alimentatieverplichting hebt dan is dat van invloed op de hypotheekverstrekking.

Uw ex-partner dient ook uit de hypotheek gehaald te worden. Deze procedure noemt men ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wenst u opnieuw een hypotheek af te sluiten voor een nieuwe woning dan kunt u ook berekenen wat de maximale hypotheek is. Voor het behouden van uw bestaande hypotheek gelden andere regels die we u persoonlijk kunnen toelichten. Soms is het behouden van uw hypotheek makkelijker dan een nieuwe hypotheek afsluiten.

Hypotheek afsluiten en waarom is echtscheidingsconvenant is nodig?

Indien u een nieuwe hypotheek wenst af te sluiten kan het soms nodig zijn om documenten over uw echtscheiding te overleggen. De reden hiervoor is dat de bank wil beoordelen of er nog verplichtingen bestaan vanuit het voormalige huwelijk.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u alimentatie aan uw ex-partner dient te betalen. Dan drukt dit op uw besteedbaar inkomen en houdt men rekening met deze getallen bij het bepalen van den maximale hypotheek. Andersom kan het ook een bron van inkomen zijn indien u partneralimentatie ontvangt.

De volgende documenten zijn nodig bij het verkrijgen van een hypotheek nadat u bent gescheiden :

 • Kopie echtscheidingsconvenant;
 • Uitspraak rechtbank dat het huwelijk is ontbonden;
 • Echtscheidingsakte gemeente.

Echtscheidingsconvenant kwijt

In de praktijk komt het voor dat u bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek ook uw echtscheidingsconvenant dient aan te leveren. Ook als het huwelijk bijvoorbeeld al 15 jaar geleden is ontbonden. Het opvragen van het echtscheidingsconvenant kan simpel en kosteloos door een verzoek aan de betreffende rechtbank te sturen.

De personen die een kopie van het echtscheidingsconvenant mogen aanvragen zijn uitsluitend de voormalige echtgenoten en hun kind(eren).

Dit mag zowel per e-mail of post. U dient dan de volgende informatie mee te sturen :

 • Een afschrift van uw legitimatiebewijs, dit mag een paspoort of identiteitskaart zijn;
 • Achternaam, voorletters en geboortedata van u en uw ex;
 • Datum of, indien geen exacte datum bekend, jaar van echtscheiding;
 • Indien bekend: het zaaknummer;
 • Als u de datum of zaaknummer van de echtscheiding niet weet: inschrijving echtscheiding bij de gemeente;
 • Adres, waar de beschikking naar verzonden moet worden;
 • Het telefoonnummer waar u op bereikbaar bent;
 • Reden van de aanvraag;
 • Aangeven of u een afschrift of grosse (gewaarmerkt afschrift) nodig heeft;
 • Aangeven of u het afschrift nodig heeft voor het buitenland.

Indien het huwelijk is ontbonden voor 1990 duurt het een stuk langer dan de gebruikelijke 4 weken om een kopie van het echtscheidingsconvenant op te sturen.

Advocaat en verzoekschrift voor een scheiding

Het is in Nederland uitsluitend door een advocaat toegestaan om een verzoekschrift tot scheiding in te dienen.

Ouderschapsplan verplicht

Waar u ook niet van kunt afwijken is het opstellen van een ouderschapsplan. Indien u minderjarige kinderen hebt dient u afspraken te maken over bijvoorbeeld de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Onderdelen die minimaal aan bod dienen te komen in een ouderschapsplan zijn de volgende :

 • De tijdsverdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
 • De omgang met uw kind (het kind heeft sowieso recht op contact met beide ouders);
 • De manier waarop u elkaar informeert over de ontwikkeling van jullie kind;
 • De kosten en betaling van de verzorging en opvoeding van uw kind (dus afspraken over de kinderalimentatie);
 • Hoe en op welke wijze u met elkaar overlegt over belangrijke zaken die uw kind aangaan zoals schoolprestaties et cetera.

Hulp gewenst met betrekking tot uw echtscheidingsconvenant of echtscheiding?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

Meest recente artikelen

Contact opnemen

0 reacties